Przedmiotowy  System Oceniania z religii w klasie IV

 

O c e n a   c e l u j ą c a :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uczeń  wykazuje  postawę  wspólnoto twórczą , umiejętność  identyfikowania  się  ze  wspólnotą, postawę  przebaczania,  przepraszania, współdziałania  z  innymi  ludźmi, umiejętność  rozwiązywania  konfliktów  w  klasie,  odpowiedzialność  za  wspólnotę  parafialną,  aktywne  uczestnictwo  we  wspólnocie  Kościoła. Kształtuje   swe   życie  według  słów  Pisma  Świętego oraz  bierze  udział  w  życiu  sakramentalnym.

 

I. Poszukiwanie prawdziwego szczęścia i wspólnoty

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Katechizowany:

-         wymienia nowe uwarunkowania w roku szkolnym

-         wskazuje osoby, które troszczą się o niego

-         wymieni cechy człowieka szczęśliwego

-         zna przykazanie miłości

-         wie na czym polega przyjaźń z Bogiem

-         wie dlaczego Kościół jest potrzebny

 

 

Katechizowany:

-         zna prawo przyjaźni

-         dostrzega swoich przyjaciół

-         potrafi rozpoznać wartość wspólnoty, szczęścia, przyjaźni

-         wie co to jest wspólnota

-         zna przykazanie miłości

-         umie powiedzieć po czym można poznać dzieci Boże

-         wie jakie są zadania dziecka Bożego względem Boga i ludzi,

 

 

Katechizowany:

-         podejmuje dobre postanowienia

-         wyjaśni co to jest szczęście

-         wylicza cechy przyjaźni

-         zna przykazanie miłości

-         wyjaśni co to znaczy kochać Boga i bliźniego

-         umie wymienić istniejące religie  świata oraz powiedzieć co oznacza akceptacja

-         tłumaczy dlaczego Jezus pragnie być naszą drogą

-         wylicza uwarunkowania wspólnoty

Katechizowany:

-         jest pilnym uczniem i dobrym kolegą

-         zabiega i troszczy się o szczególną wspólnotę z Bogiem i ludźmi

-         okazuje szacunek Bogu, sobie i bliźnim

-         dziękuje za zbawienie

-         zna przykazanie miłości

-         jest tolerancyjny dla ludzi innych wyznań i ludzi niewierzących

-         wyjaśni sens fragmentów biblijnych  Pwt 6,5

-         Kpł 19,18

 

II. Kim ty jesteś Panie Boże?

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Katechizowany:

- wie, kto jest Bogiem jedynym;

- wie, w jakim celu Bóg przekazuje obietnice ludziom;

- wyjaśnia, w jakim

celu Bóg posyła Jezusa,

- interpretuje, dlaczego każdy powinien przyjąć zbawienie;

- wic, że Bóg oczekuje od nas ofiary i modlitwy;

- uczestniczy w ofierze eucharystycznej;          

- wie, co powinien

uczynić człowiek,

gdy Bóg zwraca się

do niego.

- wymienia

podstawowe treści Adwentu

Katechizowany:

- modli się;

- tłumaczy pojęcie

obietnica:

 - wie, jaka obietnica

została zrealizowana

w przyjściu Mesjasza,

- zna tekst Łk4, 16-21;                 

- opowiada, jaka nadzieja powstaje wraz

z narodzeniem Jezusa;

- okazuje szacunek Bogu;

- wie, dlaczego czło­wiek powinien odpowiadać Bogu; 

- tłumaczy, w jakim

celu powstały Psalmy; 

- wyjaśnia termin wiara;

-          wierzy Bogu;

-          wymienia nabożeństwa Adwentu,

Katechizowany:

- opowiada, w jakim

celu Bóg wybrał naród izraelski;

- wymienia przykłady

obietnic Boga;                                

- wyjaśnia termin historia  zbawienia.] -dziękuje za zbawienie

- wyjaśnia pojęcie

ofiara;

- opowiada tekst

Łk 1,33-38;

- wyjaśnia, na jakiej podstawie Maryję

uznajemy za wzór  za­ufania Bogu;

- zna podział psalmów;

-          opowiada tekst

Łk 1, 26-31;

- wie,  w jaki sposób chrześcijanin powinien przeżywać Adwent,

Katechizowany:

- tłumaczy, w jakim

celu Bóg odsłaniał

przez Izraelitami swoje zamiary;

- dotrzymuje obietnic Boga;                           

- wyjaśnia termin psalm   

 - wie, od którego momentu uczestniczy

w Bożych obietnicach;

- ufa Bogu.

- modli się treścią

psalmów;

-  rozumie, na czym polega współdziałanie

z  Bogiem;

- uczestniczy w nabożeństwach adwentowych

 

 

III. Bóg objawia swoją tajemnicę

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

 

Katechizowany:

- wymienia kilka

przykładów rzeczy

stworzonych;

wylicza aktualne

możliwości spotkania

Boga z człowiekiem;

- opowiada, w jakim

celu powstała Biblia;

- potrafi  odszukać

w Biblii dowolny

fragment;

- próbuje modlić się tekstami biblijnymi.

 

 

 

Katechizowany:

- wie,

że za pośrednictwem stworzenia możemy poznawać Boga.

- wyjaśnia, co jest potrzebne ze strony człowieka, by nawiązana

została więź z Bogiem;

- zna opowiadanie

o spotkaniu Boga

z Eliaszem;

- zna podział Pisma

Świętego i  liczbę

ksiąg Biblii;

- wyjaśnia, dlaczego

autorów Biblii nazy-

wamy natchnionymi;

- wie, co to są sigla biblijne.

Katechizowany:

- na wybranym przy-

kładzie stworzenia wyjaśnia wielkość Boga,

- wymienia podstawowe miejsca spotkań

Boga z ludźmi w ST,

-jest otwarty na spotkanie z Bogiem

w znakach;                      

- opowiada, w jaki

sposób przyjazny Bóg objawił się Eliaszowi;

- pogłębia relacje

z Bogiem;

- wyjaśnia terminy

Testament, Biblia.

 

 

Katechizowany:

- na wybranym przy-

kładzie stworzenia

wyjaśnia bliskość

Boga;

- uwielbia Boga

w stworzeniach;

- stara się rozumieć

znaki obecności Boga;

- poszukuje właści-

wego obrazu Boga;

- zachęca własną ro-

dzinę do wspólnego

czytania  i opowiadania fragmentów Biblii.

- samodzielnie do-

skonali umiejętność

posługiwania się

Pismem Świętym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Bóg naszym Stworzycielem

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Katechizowany:

-         wie, że Bóg jest stwórcą wszystkiego;

-         dostrzega piękno stworzonego świata,

-         jest świadomy, komu powinien okazywać wdzięczność za stworzenie;

-         wie, że człowiek zajmuje szczególne miejsce w dziele stwórczym;

-         zna przykazanie miłości Boga i bliźniego;

-         opowiada o g4rzechu pierwszych rodziców;

-         przeprasza za zło;

Katechizowany:

-     wie, co oznacza słowo stworzyć

-     opowiada fragment o stworzeniu z Ks. Rdz.;

-     wyjaśnia, w jaki sposób człowiek jest odpowiedzialny za świat;

-     dziękuje Bogu za stworzenie;

-         rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym;

-         tłumaczy, jaki związek posiada rozwijanie talentów ze stworzeniem;

-         streszcza zawarcie przymierza Boga z ludźmi;

-         wyjaśnia tekst o posągu cielca ulanym przez Izraelitów;

Katechizowany:

-         tłumaczy, co oznacza, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre;

-         uwielbia Boga w dziele stwórczym;

-         realizuje zadanie odpowiedzialności za siebie i świat;

-         rozumie, dlaczego podczas Eucharystii najpełniej możemy wyrażać wdzięczność Bogu;

-         stara się być odpowiedzialnym za świat;

-         tłumaczy termin przymierze

-         uświadamia sobie własną grzeszność;

Katechizowany:

-         wie, jakie przymioty Boga rozpoznajemy w dziele stwórczym;

-         tłumaczy religijny sens hymnu o stworzeniu;

-         wie, że dziękczynienie jest wyrazem wiary i miłości wobec Boga;

-         wie, na czym polega wspólnota z Bogiem i ludźmi;

-         stara się współpracować z innymi w rozwijaniu dzieła stwórczego;

-         tłumaczy, dlaczego grzech jest rezygnacją z udziału w dziele stwórczym;

 

 

V. Dlaczego zło, smutek, cierpienie?

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

 

Katechizowany:

-         zna opowiadanie o Abrahamie;

-         wyjaśnia, czym jest grzech pierworodny;

-         opowiada tekst biblijny o grzechu;

-         wyjaśnia kim byli Kain i Abel;

-         opowiada tekst o Wieży Babel

Katechizowany:

-         wyjaśnia, czego uczy nas swoją postawą Abraham;

-         wylicza skutki grzechu pierworodnego;

-         wylicza grzechy główne;

-         wyjaśnia, czego symbolem jest Wieża Babel

-         rozumie, w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem;

-         modli się;

Katechizowany:

-         wymienia miejsca i    wydarzenia wiązane z Abrahamem;

-         rozpoznaje skuteczną pomoc zbawczą Jezusa;

-         tłumaczy, dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Kaina;

-         wyjaśnia grzechy główne;

-         określa, jakie skutki sprowadza pycha;

-         wyjaśnia znaczenie tekstu Rdz 3, 6 –10 w kontekście własnego życia;

Katechizowany:

-         troszczy się o wzrost wiary;

-         jest świadomy własnej skłonności do grzechu;

-         jest świadomy wartości sakramentu pokuty i pojednania;

-         dziękuje Jezusowi za wyzwolenie;

-         tłumaczy, dlaczego człowiek bez Boga nie jest w stanie sensownie działać;

-         prosi Boga o pomoc w rozwijaniu jedności;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Bóg pragnie naszego szczęścia

 

 

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

 

 

Katechizowany:

- wie, kiedy rozpoczyna się historia zbawienia;

- zna opowiadanie

o potopie;

- opowiada, jakim

człowiekiem był Noe;

 - wie, czym jest sa­krament pokuty i po­jednania;

- wylicza dobre uczynki,

- rozumie, dlaczego

Bóg oczekuje zaufania.

 

 

Katechizowany;

- tłumaczy, dlaczego

Bóg zapowiada przyjście Jezusa;

- rozumie, że nic ma

dla człowieka ratunku poza Bogiem;

- wylicza biblijnych bohaterów, których uznajemy  za ludzi Bożej nadziei;

- wyjaśnia, dlaczego

każda Eucharystia jest ofiarowaniem się. Jezusa;

- wyjaśnia, na czym polega spotkanie z Bo­giem przebaczającym;

- jest świadomy, że Bóg pragnie szczęścia człowieka.

Katechizowany:

- zna tekst protoewan-

gelii;

- określa, czego uczy

nas postawa Noego;

- opowiada, w jaki sposób ludzie wierni

Bogu rozwiązują trud­ności własnego życia;

- wyjaśnia, co znaczy ofiarować się, za innych;

- godnie uczestniczy

w Eucharystii:

- wyjaśnia znaczenie

czynów pokutnych;

- wyjaśnia, dlaczego, należy być człowie­kiem Bożej nadziei.

 

Katechizowany:

- reflektuje nad wła-

snym postępowaniem;

- wyjaśnia, w jaki

sposób osobiście

może być świadkiem

chrześcijańskiej na­dziei;

- zna tekst biblijny zapowiadający ofiarą

Jezusa;

- podejmuje praktykę

czynów pokutnych

w swoim życiu;

-jest wdzięczny Je-

zusowi za możliwość

odpuszczenia grze­chów, naprawienia własnego życia oraz za umocnienie w sa-

kramencie pokuty

i pojednania.

 

 

 

           

 

VII.  Bóg zawsze wierny swojemu przymierzu

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Katechizowany:

- opowiada o ofierze

Abrahama;

- wic, kim byli Jakub

i Józef;

-  opowiada historię

Józefa;

- opowiada historię

Mojżesza;

- wyjaśnia, czego

Bóg domaga się od

swego ludu;

- tłumaczy słowo De-

kalog;

-zna I II i III Przyka-

zanie Boże;

- wylicza przykaza-

nia miłości bliźniego.

 

Katechizowany:

- wic, kim był Abra-

ham;

- wyjaśnia, dlaczego

Bóg zażądał syna

Abrahama;

- określa postawę

Mojżesza wobec Boga;

— wie, czego uczy nas

Bóg w postawie Moj-

żesza;

- wyjaśnia, na czym

polega posłuszeństwo

Bogu;

- wyjaśnia, do czego

wzywa nas Bóg w po-

szczególnych przyka-

zaniach;

- tłumaczy, dlaczego

wierność jest warun-

kiem przyjaźni.

 

Katechizowany:

- tłumaczy, w jaki spo-

sób Bóg opiekuje się

Abrahamem;

- opisuje relacją Bóg -

Mojżesz - Izraelici;

- wyjaśnia, czego Bóg

domaga się od swego

ludu;

- określa, na jakiej

podstawie Izrael nazy-

wany jest ludem Bożym;

- wie, na czym polega

zachowywanie przyka-

zań;

- opisuje, na czym po-

lega wypełnianie przy-

mierza zawartego

z Bogiem.

 

 

Katechizowany:

- opisuje, czego uczy

nas wiara Abrahama;

- wykazuje, dlaczego

konieczne jest rozwi-

janie wiary;

- rozumie, na czym

polega zaufanie

Bogu;

- wylicza warunki

trwania w przyjaźni

z Bogiem;

- uzasadnia stwier-

dzenie, że przykaza-

nia Boże są wyrazem

troski o człowieka;

— stara się, trwać

w wierności Bogu;

- korzysta z biblij-

nych wzorców wiary

we własnym życiu.

 

 

 

 

VIII. W  dłoniach Boga jesteśmy bezpieczni

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Katechizowany:

- wie, kim był Dawid;

- zna opowiadanie

o walce Dawida

z Goliatem;

- zna wydarzenie da-

rowania winy łotrowi;

- wie, jakie warunki

należy wypełnić, by

uzyskać przebaczenie

Boże;

- wyjaśnia, czego uczy nas Bóg w swoim słowie;

- słucha słowa Bożego;

- wyjaśnia, co wyrażają gesty religijne;

- wylicza wybrane

gesty religijne.

 

Katechizowany:

- poznał historią Da-

wida;

- wyjaśnia, czego

symbolem jest walka

Dawida z Goliatem;

- opowiada, jakie za-

dania realizuje Mesjasz;

- wyjaśnia, na czym

polegało darowanie

winy Dawidowi;

- rozumie, co dzieje

się w sakramencie po-

jednania i pokuty;

- wymienia współpra-

cowników Chrystusa;

- rozumie, na czym

polega integralność

wiary i postawy w ge-

stach religijnych.

Katechizowany:

- wyjaśnia, na czym

polega wybranie przez

Boga podczas chrztu

świętego;

- wie, co jest źródłem

wiedzy w rozpoznawaniu dobra i zła;

- wylicza elementy li-

turgii słowa;

- poznaje zasady roz-

różniania dobra i zła;

- opowiada, co było

powodem szczególnej

radości Dawida;

- oddaje cześć Bogu;

- wie, że Bóg wybiera

ludzi do szczególnych

zadań.

 

 

Katechizowany:

- wymienia zadania,

jakie Bóg określa każ-

demu ochrzczonemu;

-jest świadomy wła-

snego wybrania;

- wskazuje podobień-

stwa Dawida i Jezusa;

- wyznaje wiarę w Je-

zusa - Mesjasza;

- rozpoznaje Boga,

który jest zwycięzcą;

- przyjmuje Boże Mi-

łosierdzie.

 

 

Wstecz